Certificeret brandrådgivning
i Brandklasse 2

Vi yder certificeret brandrådgivning i Brandklasse 2 gennem hele byggeriet, herunder udarbejdelse af starterklæringer, brandstrategier, beredskabsplaner, flugtvejsplaner, kontrolplan mv.

Hvad kan vi hjælpe med som din certificerede brandrådgiver?

Ny Certificeringsordning
Efter 1. januar 2020 er det ikke længere muligt at benytte den kommunale tekniske sagsbehandling. Denne er erstattet af en ny certificeringsordning. Det medfører at alle ansøgninger om byggetilladelser i brand- og konstruktionsklasse 2, 3 og 4 skal anvende en certificeret brandrådgiver.

Vi kan hjælpe
Vi yder certificeret brandrådgivning i Brandklasse 2 gennem hele byggeriet, herunder udarbejdelse af starterklæringer, brandstrategier, beredskabsplaner, flugtvejsplaner, kontrolplan mv. Som certificeret brandrådgiver skal vi dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold, så de lever op til reglerne i det gældende bygningsreglement.

Vi leverer brandtekniske løsninger på et højt fagligt niveau med mere end 25 års erfaring indenfor brand (som brandinspektør) og i respekt for kundens ønsker, da vores mål er at skabe gode oplevelser for vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Brandteknisk dokumentation

Vi udarbejder alle former for dokumentation der relaterer sig til brandsikring af en given bygning

Vi sikrer, at I har brandsikkerheden i orden.
Brandteknisk dokumentation anvendes til at påvise, hvilken lovgivning et byggeri er omfattet af og ud fra hvilke krav brandsikkerhedsniveauet skal fastlægges.

Den brandtekniske dokumentation omfatter alle former for dokumentation, der relaterer sig til brandsikring af en given bygning. Dokumentationen af et byggeris brandsikkerhed skal påvise, at de valgte brandsikkerhedsmæssige løsninger opfylder bygningsreglementets eller andre krav herom.

Den samlede og endelige brandtekniske dokumentation skal fremsendes ved færdigmelding af byggeriet til kommunens byggesagsbehandling, og den skal indeholde dokumentation for overholdelse af bestemmelserne i lovgivningen i den færdige bygning.

Den brandtekniske dokumentation kan indeholde følgende i relevant omfang:

 • Starterklæring
 • Erklæring om hvorvidt bygningen er indsatstaktisk traditionel (ITT)
 • Dokumentation for indplacering i brandklasse
 • Brandstrategirapport
 • Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner mv.
 • Rapport om brandteknisk dimensionering
 • Funktionsbeskrivelse
 • Kontrolplan
 • Kontrolrapport
 • Sluterklæring
 • Drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan (se DKV-plan)

Omfanget af den brandtekniske dokumentation varierer afhængig af projektets omfang og kompleksitet.

Brandstrategirapport

Formålet med brandstrategirapporten
Brandstrategirapporten dokumenterer brandsikkerheden ved ny-, til- og ombygninger. Formålet med brandstrategirapporten er at beskrive sikkerhedsniveauet indenfor brand på det enkelte byggeri og samtidig danner brandstrategirapporten grundlag for sagsbehandlingen ved den kommunale byggemyndighed og et evt. videre projekterings forløb.

Brandstrategirapporten og lovgivningen.
Brandstrategirapporten er en del af den brandtekniske dokumentation på ny-, til- og ombygninger og tager udgangspunkt i Byggeloven med henvisning til de funktionskrav, der er beskrevet i Bygningsreglementet,

Brandstrategirapporten beskriver bl.a.:

 • Bygningens form og anvendelse
 • Bygningsafsnit og deres placering i anvendelseskategorier og brandklasser
 • Bygningens flugtvejsforhold og konstruktive forhold
 • Bygningens brandtekniske installationer, brand og røgspredning samt redningsberedskabets indsatsmuligheder
 • Særlige risici, der kan være gældende for det enkelte byggeri

Brandstrategien og de valgte løsninger udarbejdes altid i tæt samarbejde med bygherre, arkitekt, ingeniør eller entreprenør.

Brandtekniske tegninger

Vi udfærdiger beredskabsplaner og tegninger til forskellige formål.

Pladsfordelingsplaner

Belægningsplaner

Flugtvejstegninger

Brandplaner

Evakueringsplaner

Oversigtstegninger eller situationsplan

Tekniske forskrifter (TF)

Hvis Jeres virksomhed fremstiller, anvender og opbevarer brand- eller eksplosionsfarlige stoffer og produkter, kan I være omfattet af særlige brand- og eksplosionsforebyggende regler.

Vi har en uddannelse som brandteknisk sagsbehandling. Vi har den nødvendige grundlæggende viden og brandtekniske kompetence, som er en forudsætning for rådgivning inden for det brandtekniske område. Brandteknisk byggesagsbehandling.

De særlige brand- og eksplosionsforebyggende regler er omfattet af beredskabsloven § 33.

Følgende oplag og virksomheder kan være omfattet af reglerne.

 • Produktion og/eller oplag med Brandfarlige og brændbare væsker
 • Produktion og/eller oplag med Brandfarlige gasser
 • Produktion og/eller oplag af Brændbare faste stoffer (træ og plast m.v)
 • Visse brandfarlige virksomheder, oplag og højlagre

   Derudover kan kommunalbestyrelsen bestemme at visse bygninger og grundarealer indrettes og benyttes, for at mindske risikoen for brandfare er omfattet af Beredskabsloven § 34 stk. 2.

   Er Jeres virksomhed omfattet af tekniske forskrifter?
   Har I brug for rådgivning omkring brand- og eksplosionsfarlige stoffer og produkter?
   Vi leverer løsninger efter Tekniske Forskrifter på et højt fagligt niveau med mere end 25 års erfaring indenfor brand  (som brandinspektør)