Flugtvejs- og pladsfordelingsplan

En plan med alle flugtveje, bord-stole opstilling og indretningen af lokalet så alle borger kan se, hvordan man kommer ud af bygningen.

Tilladelser

Ejer/bruger af forsamlingslokale til mere end 150 personer har pligt til at udarbejde en pladsfordelingsplan som skal godkendes af kommunen eller den certificerede rådgiver. 

Hvad er en Flugtvejs- Pladsfordelingsplan:

En plan med alle flugtveje, bord- stoleopstilling og indretningen af lokalet så alle borger kan se, hvordan man kommer ud af bygningen og i sikkerheden.

Her kan man se, hvor er flugtveje, bordopstilling samt indretning, så alle kan komme i sikkerhed ved en evakuering.

Det fremgår af BR18 § 6 h, stk. 1, at der er krav om, at der skal udarbejdes en godkendt flugtvejs- og pladsfordelingsplan hvis man er mere end 150 personer i lokalet.

Flugtvejs- og Pladsfordelingsplaner er visuelle tegninger over placeringen af inventar bord og stole, mobile scener, tribuner, bar områder m.m. samt flugtveje og passager, det maksimale personantal for inventaropstillingen, placering af slangevinder og brandslukningsmateriel skal fremgå af pladsfordelingsplanen så gæsterne hurtig kan danne sig et overblik over de nærmeste flugtveje i tilfælde af brand.

En flugtvejs- og pladsfordelingsplan skal mindst indeholde dette hvis det er aktuelt for den pågældende plan:

 • Inventaropstilling der viser samtlige borde, stole, scener, barer og andre transportable konstruktioner samt flugtvejspassager.
 • Udgang til det fri hvis flugtveje går via flugtvejsgange eller andre lokaler, skal disse være med på planen.
 • Max antal personer der må være i lokalet med pladsfordelingsplanen
 • Mål på bredde af flugtvejspassager og frie dørbredde.
 • Alarmtryk eller varslingstryk
 • Flugtvejspiktogrammer
 • Brandslukningsudstyr fx slangevinde, pulverslukker, trykvandsslukker, brandtæppe m.m.
 • ABDL-styrede døre
 • Aktiveringstryk for brandventilation eller rødudluftning
 • Ophængningssted for den aktuelle flugtvejs- og pladsfordelingsplan. Hvis lokalet har andre godkendt flugtvejs- og pladsfordelingsplaner, er det kun den aktuelle der skal hænge fremme.
 • Godkendelsespåtegning.

Når man har en godkendt flugtvejs- og pladsfordelingsplan, må man gerne bruge den samme opstilling, hvor man fjerner noget inventar uden at skulle have dette godkendt.
Men det kræver fx en ny godkendt flugtvejs- og pladsfordelingsplan hvis:

 • Man vil sætte flere bord, stole eller andet inventar ind
 • Vil gøre scenen større
 • Flytte rundt på opstillingen
 • Vende opsætningen.

Når disse flugtvejs- og pladsfordelingsplaner skal godkendes, kan man vælge

 • At ansøge ved kommunen igennem ’’Byg og Miljø’’
 • At få en certificeret brandrådgiver, der er certificeret i den brandklasse det kræver

Lovgivning:

Pladsfordelingsplaner skal udføres i overensstemmelse med beskrivelserne i Vejledning til BR18, kapitel 29, dokumentation af brandforhold. Heri er bl.a. angivet, at pladsfordelingsplaner skal vise alt fast opstillet inventar, flugtvejspassager, der fører til udgangsdøre eller udgange inkl. angivelse af deres bredde, og evt. funktionsområder. Desuden skal personbelastningen for hele forsamlingslokale afsnittet samt de enkelte funktionsområder angives på pladsfordelingsplanen. I bilag 13 til denne vejledning, er angivet signaturer og eksempler, som kan benyttes ved udarbejdelse af pladsfordelingsplaner.

Vejledninger og præaccepterede løsninger:

Bilag 11c: Vejledning om pladsfordelingsplaner ved midlertidige opstillinger

Dette bilag omhandler pladsfordelingsplaner i forbindelse med midlertidige opstillinger. En pladsfordelingsplan er en plan, der viser inventaropstillingen i et lokale, hvor der er mere end 150 personer. Planen skal sikre, at borde og stole mv. ikke opstilles, så de forhindrer at de personer, som opholder sig i lokalet, har mulighed for at komme hurtigt ud i tilfælde af brand.

Et forsamlingslokale kan både være et forsamlingslokale i en bygning eller i et eller flere forsamlingstelte, herunder cirkustelte.