Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner

En drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan er et godt styringsværktøj for såvel den driftsansvarlige, ejer, bestyrelse som for myndighederne. Et brandsyn vil tage udgangspunkt i bygningens brandmanual, hvori drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplanen indgår som styringsværktøj.

Hvorfor skal der udarbejdes en DKV-plan?
DKV-planens formål er at dokumentere, hvorledes brandsikkerheden for en bygning forventes opretholdt i hele bygningens levetid (BR18 §82). Den indeholder en beskrivelse af, hvordan aktive og passive brandsikringstiltag løbende vedligeholdes og kontrolleres, efter bygningen tages i brug.

Reglerne for eksisterende byggeri er skærpede, således at der nu er krav om, at drift-, kontrol og vedligeholdelse af brandforhold i og ved bygninger skal følge bygningsreglementets nye ”DKV-vejledning”.

Ring eller skriv for at få udarbejdet et tilbud på DKV-Plan.

DKV-planen kan typisk indeholde følgende

  • Organisering og ansvarsfordeling beskriver organisationens opbygning og ansvarsfordelingen i forbindelse med det forebyggende arbejder og i specifikke brandsituationer.
  • Brandøvelser og instruktion indeholder instruktioner af ansatte, oplæg og oversigt over brandøvelser
  • Egenkontrol til brug for ejeren/brugeren af bygningen og som bidrager til den daglige passive og aktive brandbeskyttelse.
  • Brandtekniske tegninger skal vise bygningens passive og aktive brandsikringstiltag herunder flugtveje, placering af brandslukningsmateriel, brandvæsenets indsatsveje, områder med brandfarligt oplag mv.
  • Brandteknisk dokumentation beskriver bl.a. konstruktioner, branddøre, ABA-anlæg, AVS-anlæg, slukningsudstyr, brandesektionering mv.
  • Risikostyring, herunder særlige forhold som kan være gældende pga. øget brandrisiko, f.eks. varmt arbejde, anvendelse af åben ild, udkobling af ABA-anlæg mv.

DKV-planen dokumenterer hvorledes kontrol og vedligeholdelse af bygningsdele og brandtekniske installationer gennemføres. Bygningsreglementet stiller krav om, at der før ibrugtagning for visse bygningsafsnit med skærpede krav udarbejdes en DKV-plan, som fastlægger, hvordan bygningens brandsikkerhed kan opretholdes i hele bygningens levetid. DKV-planen skal for disse bygningsafsnit, godkendes af myndighederne inden bygningen tages i brug.

Vi udarbejder DKV-planer
Vi udfærdiger DKV-planen i samarbejde med kunden og kan anvendes af virksomheden til brug for forebyggelse i forhold til drift og vedligehold af bygningerne enten uafhængigt eller i forlængelse af en brandstrategirapport.

Hvad er drift-, kontrol og vedligeholdelse

Når en bygning er nybygget, fungerer alt som det skal, men over årene medfører daglig drift og brug, at der opstår slid. Baggrunden for drift-, kontrol og vedligeholdelse af bygninger er, at den brandsikkerhed bygningen er ”født med”, skal opretholdes i hele bygningens levetid.

Hvilke regler gælder for min bygning?
Har man en bygning, som er godkendt efter bygningsreglement 2018, skal der ifm. byggesagen være godkendt en drift-, kontrol og vedligeholdelsesplan, som opfylder DKV-vejledningens krav, og den skal blot følges.

Har man ingen godkendt DKV-plan, skal både drift af bygningen samt kontrol og vedligeholdelse af brandtekniske installationer og bygningsdele følge den nye ”DKV-vejledning”.

Driftsorganisationen

Der skal være aftalt en driftsorganisation, således at ansvar og opgaver ifm. drift, kontrol og vedligehold er fastsat.

Ejer
Det er bygningsejeren, der har det overordnede ansvar for bygningens drift, kontrol og vedligeholdelse. Ejeren af bygningen kan udpege en person (driftsansvarlige), der varetager den daglige drift, kontrol og vedligeholdelse af de brandmæssige aspekter. Bygningsejer skal i dette tilfælde give den driftsansvarlige person de nødvendige beføjelser til at varetage dette

Driftsansvarlig
Driftsansvarlig varetager på bygningsejerens vegne drift-, kontrol og vedligehold af bygningen. Der kan sagtens være flere driftsansvarlige, ligesom der kan være afløsere for driftsansvarlig. Opgavefordelingen skal bare være klar.

Lejer
Hele eller dele af en bygning kan være udlejet og der kan i den forbindelse være forhold ifm. drift-, kontrol og vedligeholdelse, hvor lejer har forpligtelser.

Det er vigtigt at have en skriftlig aftale om, hvilke dele af drift-, kontrol og vedligeholdelse som lejer skal stå for, og hvilke dele ejer selv sørger for. Dette kan f.eks. gøres i lejekontrakten. Det er dog fortsat ejers ansvar at disse elementer vedligeholdes sikkerhedsmæssigt forsvarligt 

Drift og brug

Brugerne eller personalet skal være klar over, hvordan bygningen må anvendes, men også hvordan de skal undgå brand og hvad de skal gøre, hvis der alligevel opstår brand i bygningen.

Markeringer og skiltning
Der kan være placeret markeringer og skiltning i bygningen, som fortæller hvordan møblement må opstilles, hvilke døre der er flugtveje, hvor brandslukningsmateriel mv. er placeret. Skilte og markeringer er en hjælp til, at personalet kan anvendes bygningen som tilsigtet og må selvfølgelig ikke fjernes.

Flugtveje
Bygninger er indrettet med flugtveje, således at det er muligt at evakuere i tilfælde af brand. Flugtveje kan være døre direkte til det fri, men kan også være flugtvejsgange og flugtvejstrapper. Der er regler som begrænser mulighederne for indretning af flugtveje med møblement samt bestemmelser om at de ikke må spærres.

Hvor mange personer i bygningen
Indretning og flugtveje i bygninger er tilpasset hvor mange personer, der må være i bygningen. Der må derfor ikke lukkes flere ind, end bygningen og de enkelte rum er beregnet og godkendt til.

I rum der er beregnet til flere end 150 personer, skal der være skiltet eller pladsfordelingsplan med det godkendte maksimale antal personer, der må være i rummet. Pladsfordelingsplan & Skiltet udarbejdes af Jysk Brandstrategi.

Uddannelse og instruktion
Der skal være udarbejdet ordensregler, som bla. kan omhandle hvordan brand forebygges, at flugtveje og redningsåbninger ikke må spærres og at der ikke må placeres brændbare materialer i teknikrum.

Der skal forefindes en brand- og evakueringsinstruks, som beskriver hvad der skal foretages, såfremt der opstår brand i bygningen.

Personale, der færdes i bygningen skal være instrueret i brand- og evakueringsinstruksens indhold og placering, samt deres rolle i instruksen. De skal ligeledes være instrueret i ordensreglerne.

Personalet skal derudover i relevant omfang være instrueret i placering og brug af håndslukningsudstyr og brandtekniske installationer.

Oversigtstegninger eller Situationsplan

Oversigtstegninger eller en situationsplan er en visuel oversigt over bygningens eller bygningernes placering på grunden. Den viser forhold til andre bygninger på grunden, brandveje, brandredningsarealer, brandmæssige adskillelser i forhold til skel mv.

Vi udarbejder alle slags tegninger til ophængning og anvendelse i forsamlingshuser, idrætshaller, skoler, virksomheder og lagerhaller. (se under pladsfordelingsplaner – Brand- og Evakueringsplaner m.v.)

Hvor kan jeg læse mere
Reglerne findes i bygningsreglement 2018, som findes her
Den tilhørende vejledning DKV-plan findes her